Liên kết chuỗi cung ứng - Cơ hội phát triển bền vững

Liên kết chuỗi cung ứng - Cơ hội phát triển bền vững
 1. Như thế nào là chuỗi cung ứng thời trang bền vững?

Theo Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc, phát triển bền vững được định nghĩa là: “Sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn thương khả năng cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”.


Tổ chức Xã hội Bền vững (SSI) đã xác định rõ ba khía cạnh “Triple Bottom Line” của tính bền vững: 

 • Phúc lợi của con người đề cập đến kết quả hoạt động xã hội, bao gồm các nhu cầu cơ bản, phát triển cá nhân, xã hội cân bằng
 • Phúc lợi về môi trường bao gồm môi trường lành mạnh, khí hậu- năng lượng và tài nguyên thiên nhiên
 • Phúc lợi kinh tế liên quan đến sự chuẩn bị cho tương lai và nền kinh tế. 

Chuỗi cung ứng thời trang sử dụng nhiều lao động và nhạy cảm với môi trường và xã hội, điều cốt yếu là các hãng thời trang phải xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững


 1. Dệt Bảo Minh tập trung phát triển chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng thời trang bền vững bao gồm chuẩn bị nguyên liệu sinh thái, sản xuất bền vững, phân phối xanh, bán lẻ xanh và người tiêu dùng. Để đảm bảo phát triển bền vững, chúng tôi đã tập trung vào việc liên kết chuỗi cung ứng: Sợi - dệt vải - may mặc. Một chuỗi cung ứng thời trang bền vững hiệu quả giúp Dệt Bảo Minh nâng cao hình ảnh thương hiệu và tiếp cận rộng rãi hơn tới những khách hàng. 

Do đó, chúng tôi luôn tin rằng bền vững là một cách để thúc đẩy trách nhiệm của Dệt Bảo Minh đối với xã hội và môi trường để đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho cả ngành và cộng đồng.


Một sản phẩm thời trang bền vững được tạo ra theo cách thức thân thiện với môi trường và xã hội dọc theo chuỗi cung ứng, bao gồm sản xuất nguyên liệu thô, sản xuất, phân phối và bán lẻ. Dệt Bảo Minh luôn hướng đến sự phát triển bền vững và quan tâm đến các vấn đề về môi trường. 

 1. Dệt Bảo Minh áp dụng những biện pháp đảm bảo tiêu chí phát triển bền vững
  Chọn lựa nguồn nguyên liệu xanh, được trồng và thu hoạch theo tiêu chuẩn bền vững. 
 • Quy trình sản xuất hiện đại, đầu tư các thiết bị máy móc công nghệ cao nhằm tối ưu quy trình sản xuất
 • Quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo rằng sản phẩm của Dệt Bảo Minh luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác và thị trường quốc tế.

Dệt Bảo Minh luôn nhận thức được rằng các hoạt động trong chuỗi cung ứng có liên kết với nhau, chính vì vậy chúng đã và đang thực hiện các biện pháp để phát triển bền vững trên mọi phương diện. Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tập trung đổi mới và tối ưu hoá các giải pháp công nghệ sản xuất xanh, mang đến sản phẩm dệt chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng.


[EN]Supply Chain Linkage - Sustainable Development Opportunities

 1. What is a sustainable textile supply chain?

According to the United Nations Environment Programme, sustainable development is defined as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

The Sustainable Society Index (SSI) has clearly identified three aspects of the "Triple Bottom Line" of sustainability: 

 • People's welfare refers to social outcomes, including basic needs, personal development, and social balance.

 • Environmental welfare includes healthy environments, climate-energy, and natural resources.
 • Economic welfare is related to preparing for the future and the economy.

The fashion supply chain relies heavily on labor and is sensitive to environmental and social issues. It is essential for textile enterprises to build a sustainable supply chain.

 1. Bao Minh Textile focuses on supply chain development.

A sustainable textile supply chain includes eco-friendly sourcing, sustainable production, green distribution, retailing, and consumers. To ensure sustainable development, we have focused on supply chain linkage of yarns - fabric production - garment manufacturing. An efficient sustainable supply chain helps Bao Minh Textile enhance its brand image and reach a broader customer base.


Therefore, we firmly believe that sustainability is a way to promote Bao Minh Textile's responsibility to society and the environment in order to gain a competitive advantage in the market. This not only brings economic benefits but also creates sustainable development opportunities for the industry and the community.


A sustainable textile product is created in a supply chain that adopts environmentally and socially friendly practices throughout the entire system, from raw material production, manufacturing, to distribution and retail. Bao Minh Textile is always committed to sustainable development and cares about environmental issues. Bao Minh Textile applies different measures to ensure sustainable development, for instance:

 • Using sustainable raw materials that are grown and harvested in accordance with sustainable standards.
 • Modern production processes, investing in high-tech machinery and equipment to sustainably optimize the production process.
 • Strict quality management processes, ensuring that Bao Minh Textile's products meet high-quality standards and fulfill the requirements of customers, partners, and the international market.

Bao Minh Textile is aware that activities within the supply chain are interconnected. Therefore, we have been and continue to implement measures to develop sustainability in all aspects. In the near future, we commit to focus on innovation and optimizing green production technology solutions to deliver high-quality textile products that meet customer needs.