Cam kết với xã hội

Ưu tiên hàng đầu dành trong việc áp dụng chứng chỉ ISO 14001:2015 (Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu thế giới về xử lý rác thải) đã cho thấy những nỗ lực của Dệt Bảo Minh trên con đường thực hiện hóa cam kết bảo vệ môi trường đối với xã hội. 

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001 đem lại cho Bảo Minh một phương án tiếp cận hiệu quả trong quản lý rủi ro môi trường. Dựa trên những quy chuẩn hệ thống này đưa ra, ban lãnh đạo có thể xây dựng cũng như triển khai chính sách và mục tiêu bảo vệ môi trường không những dựa trên cơ sở pháp lý hay những yêu cầu riêng biệt mà doanh nghiệp quan tâm mà còn dựa trên những phân tích các tính chất và tác động của môi trường. Luôn kiên định với cam kết về phát triển bền vững, BMS ra sức áp dụng, gắn chặt các tiêu chuẩn ISO 14001 với hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện trách nhiệm của đơn vị về môi trường sống đối với xã hội.