khối liên kết

Phát triển bền vững chuỗi cung ứng bông - xơ sợi - vải - may mặc là một trong những mấu chốt quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập Đoàn Thiên Nam Thịnh Vượng, nhằm tìm kiếm lợi thế kinh doanh tại thị trường Việt Nam cũng như xuất khẩu