Quan tâm đến người lao động là một trong những giá trị cốt lõi tại Bảo Minh. Nguồn Nhân lực được phát triển thông qua các chương trình đào tạo liên tục và những cơ hội phát triển đa dạng. Việc áp dụng những khóa đào tạo nghề không những để nhằm đảm bảo thành công cho đội ngũ nhân sự ở vị trí công việc hiện tại mà còn nhằm mang đến cho họ những khả năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Thêm vào đó, Bảo Minh cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo phúc lợi cho các công nhân viên cũng như cộng đồng lân cận.

Bên cạnh định hướng Phát triển bền vững, nguyên tắc vàng của Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, Ông Vũ Đức Giang và của Tổng giám đốc, Ông Trần Đăng Tường đó là: “Doanh nghiệp và người lao động đều cần được đối xử công bằng để cùng phát triển. Phát triển con người đi liền với sự công bằng và tin cậy sẽ đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.”