Ông. Trần Đăng Tường
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
BÀ. TRẦN THỊ NGỌC MAI
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
BÀ. TRẦN YẾN LINH
Giám đốc quan hệ công chúng
Ông. Leo Phạm
Giám Đốc Kinh Doanh
ÔNG. SKIP GORDON
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT